Dnes je pondelok 22.júla 2024, meniny má Magdaléna

I. Úvodné ustanovenia a definície pojmov

1.1. Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP autoškoly VaV“) sa riadia právne vzťahy medzi obchodnou spoločnosťou V a V Servis, s.r.o., so sídlom Hlavná 50, 080 01 Prešov, IČO: 36 781 878, DIČ: 2022389985, IČ DPH: SK2022389985, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 18648/P, e-mail: autoskola@vav.sk tel. č. +421 948 656 212 (ďalej len „organizátor“ alebo „autoškola“) a uchádzačom pri poskytovaní služby neupravené v zmluve, ktorej podmienky sú zverejnené na internetovej stránke www.autoskolavav.sk.

 

Pobočky predávajúceho:

Pobočka Košice – Južná trieda 2/A, 040 01 Košice, tel. č. +421 948 329 955

Pobočka Sabinov - Námestie slobody 27, 083 01 Sabinov, tel. č. +421 948 278 805

Pobočka Michalovce - Priemyselná 2, 071 01 Michalovce, tel. č. +421 948 343 080

Pobočka Trebišov - M. R. Štefánika 3197/32, 075 01 Trebišov, tel. č. +421 948 343 080

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1

 

1.2. Zmluva medzi organizátorom a uchádzačom je uzavretá platným prijatím návrhu, ktorým je vyplnenie písomnej prihlášky a uhradenie ceny kurzu, resp. časti ceny kurzu v prípade splátkového kalendára v stanovenej výške, a to najneskôr do začatia kurzu.

1.3. V prípade, že k uzatvoreniu zmluvy nedôjde v priestoroch organizátora, ale prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán, riadia sa tieto VOP autoškoly VaV režimom zásielkového predaja v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z.

1.4. Predmetom zmluvy je poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času v dohodnutom čase, resp. dohodnutej lehote podľa § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z.z., a teda Uchádzač nemôže odstúpiť od zmluvy inak a v lehote ako je to uvedené v týchto VOP autoškoly VaV.

1.5. Uchádzač podaním prihlášky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť.

1.6. Uchádzačom je spotrebiteľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje (uviesť meno a priezvisko, poštovú adresu, dátum narodenia, telefónne číslo a e-mail prípadne iné.), nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.

1.7. Najneskôr do piatich pracovných dní sa organizátor skontaktuje s uchádzačom. Overí prihlášku, spôsob dodania služby a oznámi predpokladaný termín, konečnú cenu a spôsob úhrady.

1.8. Termín dodania služby závisí od počtu prihlásených Uchádzačov do konkrétneho kurzu, v konkrétnom termíne a v konkrétnom mieste.

II. Cena, platobné podmienky a prepravné

2.1. Po uzatvorení zmluvy vzniká účastníkovi povinnosť zaplatiť dohodnutú cenu organizátorovi kurzu a povinnosť zúčastňovať sa na kurze.

2.2. Cena služby/kurzu je stanovená cenníkom organizátorom pre jednotlivé mestá a po odrátaní aktuálnych zliav. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia v intervaloch 30 dní. Lehota, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny, je 30 dní od zverejnenia ponuky na stránke internetového obchodu. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien dodávateľov a pod. Platná cena služby/kurzu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že cena kurzu bude vždy zodpovedať cene, ktorá je uvedená na internetovej stránke www.autoskolavav.sk, platnej v čase objednania služby/kurzu s ohľadom na uplatnené a uznané nároky na zľavy. Uchádzač má možnosť sa pred podpísaním prihlášky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH v zákonnej sadzbe a všetkými ďalšími poplatkami.

2.3. Uchádzač uhrádza platbu v hotovosti alebo prevodom/vkladom na účet predávajúceho. Účastník uhrádza platbu v hotovosti, prevodom/vkladom na účet predávajúceho, resp. v prípade schváleného RE-PASu po ukončení rekvalifikácie preplatí príslušný úrad práce celú sumu, prípadne alikvotnú časť a zvyšnú časť ceny za službu/kurz doplatí účastník.

2.4. Cenu kurzu je možné uhradiť:

a/ jednorazovým zaplatením ceny kurzu

b/ organizátor môže povoliť účastníkovi platbu na splátky - U nás nemusíš platiť všetko naraz! Prvú splátku vo výške 35% z ceny za kurz musí uchádzač zaplatiť na začiatku (do prvej hodiny teórie), druhú splátku do začatia praktického výcviku (pred prvou jazdou) a tretiu splátku do 20. hodiny praktických jázd. V rámci všetkých balíkov platí splátkový systém bez akéhokoľvek navýšenia Ak uchádzač zaplatí naraz získa ZĽAVU 10 €. V prípade ak účastník neuhradí do ukončenia kurzu celú sumu, nebude pripustený ku skúške. Cenu kurzu je povinný uhradiť uchádzač v plnej výške aj keď z akýchkoľvek dôvodov nemôže ukončiť kurz. V prípade, že sa účastník rozhodne prestúpiť do inej autoškoly, je povinný to urobiť písomnou žiadosťou a autoškola VaV oprávnená účtovať si administratívny poplatok 100 EUR, ktorý je účastník povinný zaplatiť do 10 dní od doručenia žiadosti.

2.5. V prípade omeškania platby za kurz stráca účastník nárok na niektoré zľavy, ktoré sú spresnené na internetovej stránke www.vavakademy.sk.

III. Základné podmienky

a) autoškola postupuje pri výcviku podľa platnej legislatívy a podľa povinnej učebnej osnovy.
b) autoškola môže poskytnúť uchádzačovi po ukončení praktického výcviku navyše praktickú jazdu na cvičisku c) uchádzač si môže s autoškolou dohodnúť ďalší doplnkový výcvik aj nad rámec povinnej učebnej osnovy, podľa cenníka.
d) autoškola bezplatne prenecháva uchádzačovi iBUTTON (ďalej len „IB“) s číslom v stave spôsobilom na riadne užívanie. IB slúži na elektronickú evidenciu jázd uchádzača.
e) v cene kurzu - maxi balík je zahrnutý aj kurz prvej pomoci vrátane skúšky z poskytovania prvej pomoci, ktoré zabezpečí autoškola na jeden termín, ktorý oznámi uchádzačom; v prípade ak uchádzač neohlási neúčasť najmenej 24 hodín vopred, ďalší termín bude spoplatnený sumou 9,90 € za 45 min výcviku a v prípade zopakovania uvedenej skutočnosti je uchádzač povinný uhradiť cenu kurzu prvej pomoci v plnej výške, t.j. 18,99€. V prípade, že sa účastník rozhodne prestúpiť do inej autoškoly, je povinný to urobiť písomnou žiadosťou bez nároku na vrátenie ceny kurzu a autoškola VaV je oprávnená účtovať si administratívny poplatok 100 EUR, ktorý je účastník povinný zaplatiť do 10 dní od doručenia žiadosti. Kurz - základný balík neobsahuje uvedené a uchádzač si kurz prvej pomoci ako aj skúšku musí zabezpečiť na vlastné náklady.
f) trvanie vodičského kurzu je najviac 12 mesiacov odo dňa začatia kurzu.
g) praktický výcvik v cestnej premávke možno začať až po absolvovaní výučby teórie vedenia vozidiel a najmenej polovice výučby predpisov o cestnej premávke a zásad bezpečnej jazdy, ak účastník kurzu po výcviku na trenažéri alebo na autocvičisku preukáže, že má základné zručnosti potrebné na ovládanie vozidla.
h) žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia môže vykonať najviac tri opakované skúšky z odbornej spôsobilosti. Ak neprospeje do šiestich mesiacov odo dňa určeného termínu prvej skúšky z odbornej spôsobilosti alebo v určenom termíne skúšku z odbornej spôsobilosti vôbec nevykoná, žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia môže byť na skúšku z odbornej spôsobilosti opätovne prihlásený len po absolvovaní vodičského kurzu.
i) ak žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia preukáže, že sa nemohol na skúške z odbornej spôsobilosti zúčastniť v zákonnej 6 mesačnej lehote zo závažných dôvodov, možno túto lehotu predĺžiť najviac o tri mesiace.
j) lehotu podľa odseku 2 možno predĺžiť len na základe písomnej žiadosti podanej najneskôr v deň uplynutia tejto lehoty na príslušnom orgáne Policajného zboru. Predĺžená lehota začína plynúť dňom uplynutia lehoty podľa odseku 2.
k) ak žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia, ktorý sa nezúčastnil skúšky z odbornej spôsobilosti v určenom termíne, najneskôr v deň vykonania nasledujúcej skúšky z odbornej spôsobilosti nepreukáže závažné dôvody, pre ktoré sa nezúčastnil tejto predchádzajúcej skúšky, je hodnotený klasifikačným stupňom neprospel.

IV. Povinnosti uchádzača

a) riadne a včas zaplatiť cenu kurzu (naraz alebo na splátky)
b) prichádzať na vyučovanie včas
c) pred každou jazdou vložiť IB do čítacieho zariadenia,
d) po skončení jazdy si IB vybrať z čítacieho zariadenia,
e) strpieť pri nesplnení povinnosti z bodu III. b) rozhodnutie inštruktora, že sa jazda neuskutoční a uhradiť náklady jazdy v cene podľa III. g),
f) uhradiť 10 € v prípade poškodenia alebo straty IB ako náhradu za vzniknutú škodu na IB, uhradiť 5 € za každú zmenu IB,
g) uhradiť autoškole poplatok vo výške 29,90 € za predvedenie na každú opravnú skúšku (v poplatku je zahrnuté opätovné nahlásenie a predvedenie na opravnú skúšku) + odovzdať kolky v požadovanej hodnote
h) pri jazdách v dňoch UT až PIA do 24 hod. vopred, a pri jazdách SO, NE a PO vopred do piatka do 12:00 hod. oznámiť neúčasť na dohodnutom praktickom výcviku v určený deň a hodinu, pri porušení tejto povinnosti uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 9,90 € za 45 min výcviku. Neúčasť na praktickom výcviku sa oznamuje v čase od 8:00 do 16:00 hod., resp. do 12:00 hod. PO až PIA na tel. čísle 0948 656 212,
i) ak ukončí svoju účasť predčasne, t.j. v priebehu výcviku a to z akéhokoľvek dôvodu, nevzniká mu nárok na prípadné preplatky, resp. vrátenie alikvotnej časti ceny kurzu a nedoplatky budú riadne uplatnené a vymáhané, a to nielen za účelom úhrady všetkých nákladov kurzu a to najmä tie súvisiace s vykonanou časťou výcviku ale aj za účelom dosiahnutia zisku Autoškoly VaV,
j) V prípade, že si študent zapožičia učebnicu za zálohu podľa cenníka, je povinný knihu vrátiť do piatich pracovných dní od úspešnej skúšky. V opačnom prípade záloha prepadne v prospech autoškoly,
k) uhradiť autoškole doplatok za zrýchlený kurz podľa horeuvedenej sadzby.

V. Povinnosti autoškoly

a) viesť výcvik podľa povinnej učebnej osnovy
b) po uhradení prvej splátky prenechať bezplatne uchádzačovi IB
c) prenechať ďalší IB v stave spôsobilom na riadne užívanie v prípade poškodenia alebo straty IB zo strany uchádzača, ktorého stratu alebo poškodenie uchádzač uhradí,
d) v prípade porušenia garancie počtu jázd pri zrýchlenom kurze v dôsledku nepredvídateľných okolností na strane autoškoly, nahradiť nevykonanú jazdu v nasledujúci týždeň popri garantovaných jazdách. V prípade, že to nebude možné, vráti autoškola uchádzačovi poplatok v plnej výške okrem prípadu, ak už uchádzač absolvoval 80% jázd v režime zrýchleného kurzu.

VI. Záverečné ustanovenia

6.1. Uchádzač súhlasí, že pre získanie osvedčenia/ potvrdenia o absolvovaní kurzu je povinný plniť tieto VP.

6.2. Organizátor nezodpovedá za škody na majetku alebo zdraví Uchádzača, ktoré vznikli počas kurzu.

6.3. V zmysle ustanovenia zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov („Zákon“) poskytujem spoločnosti VaV Servis, s.r.o., so sídlom Hlavná 50, 080 01 Prešov, IČO: 36 781 878 súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu vyššie uvedených osobných údajov a to na evidenčné, organizačné a marketingové účely (ďalej aj ako "súhlas"). Súhlas udeľujem VaV na dobu 5 rokov, ktorý môžem kedykoľvek odvolať. Vyhlasujem, že som bol poučený o svojich právach ako dotknutej osoby a bol som informovaný v zmysle ustanovenia § 15 a § 28 a nasl. zákona. Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté údaje sú pravdivé, boli poskytnuté slobodne a za nepravdivosť osobných údajov zodpovedám v zmysle § 68 ods. 7 písm. b) Zákona č. 122/2013 Z. z..

6.4. Zároveň poskytujem súhlas so sprístupnením, poskytnutím a so spracúvaním osobných údajov v rozsahu tohto súhlasu sprostredkovateľom a to spoločnostiam VaV Akademy, s.r.o., so sídlom: Hlavná 50, 080 01 Prešov, IČO: 46 106 723, VaV Akademy PLUS, s.r.o., so sídlom: Hlavná 50, 080 01 Prešov, IČO: 46 916 229 (ďalej aj „personálne prepojené subjekty“).

6.5. Uchádzač kurzu súhlasí, aby fotografické a filmové zábery zhotovené s jeho vedomím počas kurzu v priestoroch učební boli v prípade potreby použité na marketingové účely V a V Servis, s.r.o. (zverejnené na webových stránkach a sociálnych sieťach Autoškoly VaV, ktoré prevádzkuje spoločnosť V a V Servis, s.r.o. alebo iné personálne prepojené subjekty. )

6.6. Uchádzač vyhlasuje, že si VOP autoškoly VaV autoškoly VaV pred uzavretím zmluvy prečítal a ich obsahu porozumel.

6.7. Uchádzač odoslaním prihlášky vyjadruje svoj súhlas s VOP autoškoly VaV.

© Autoškola VaV, všetky práva vyhradené.
Autor návrhu: HTML Codex
Distribútor: ThemeWagon