Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
facebook youtube instagram tiktok
 • Facebook
 • -
 • YouTube
 • -
 • Instagram
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

MI/TV: 0948 343 080 | 0948 329 955

SB: 0948 278 805

Slovak English
autoskola@vav.sk

PO: 0948 656 212

KE: 0948 329 955

SB: 0948 278 805

MI/TV: 0948 343 080

Termíny najbližších kurzov
A, A1, A2, AM, B, B96, C, CE, D, DE, T, KKV, VZV

Prešov
Košice
Sabinov
Prešov
Košice
Košice

Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy

Cieľ vzdelávacej aktivity (vzdelávania)

Preukazovanie odbornej spôsobilosti potrebnej na výkon činnosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy sa vykonáva pre jednotlivé druhy dopravy:
taxislužba, autobusová doprava, cestná nákladná doprava.

 

Pripraviť účastníkov kurzu k vykonaniu skúšky odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, čiže od 4. decembra 2012 sa už nerozoznáva odborná spôsobilosť na vnútroštátnu cestnú nákladnú a medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu, ale len na cestnú nákladnú dopravu.

 

Tiež informovať odborne spôsobilých zástupcov (vedúcich dopravy), ale aj iných pracovníkov v dopravných firmách o aktuálnych zmenách legislatívy na vykonávanie cestnej nákladnej a autobusovej dopravy a podnikania v tomto odbore.

 

Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy sa preukazuje skúškou z predmetov uvedených v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009:

 1. Občianske právo
 2. Obchodné právo
 3. Sociálne právo
 4. Daňové právo
 5. Obchodné a finančné riadenie podniku
 6. Prístup na trh
 7. Technické normy a technické aspekty prevádzky
 8. Bezpečnosť na cestách

 

Cieľové skupiny

Kurz je určený predovšetkým pre prevádzkovateľov cestnej doprave a vedúcich dopravy, ktorí nespĺňajú požiadavky na odbornú spôsobilosť na vykonávanie cestnej dopravy podľa nových predpisov platných od 4.12.2011 (Nariadenie EP a Rady č. 1071/2009) resp. 1.3.2012 (Zákon o cestnej doprave).

 

Treba upozorniť, že celý rad osvedčení o odbornej spôsobilosti prestal platiť z dôvodu účinnosti uvedených predpisov.

 

Kurz je tiež určený pre podnikateľov resp. zamestnancov dopravných firiem, ktorí chcú získať aktuálne poznatky z problematiky, ktorá sa vyžaduje pri skúškach odbornej spôsobilosti podľa zákona o cestnej doprave.

 

Požadované vstupné vzdelanie

Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie bez maturity.

 

Profil absolventa

Absolvent získa vedomosti z najnovších predpisov a ich aplikácie, ktoré bezprostredne ovplyvňujú vykonávanie cestnej nákladnej dopravy a autobusovej dopravy so zameraním na požiadavky predpísané EÚ a v SR podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave so zameraním na odbornú spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy sa preukazuje skúškou z predmetov uvedených v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009.

 

Metódy výučby

Interaktívna prednáška doplnená powerpointovou prezentáciu, prípadovými štúdiami a videofilmami.

 

Forma záverečnej skúšky

Písomný test s možnosťou výberu zo štyroch možností a vypracovanie 3 prípadových štúdii.

 

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity

16 hod.

 

Učebný plán

Teoretická časť

Rozsah: 10 hod.

 1. Občianske právo
 2. Obchodné právo
 3. Sociálne právo
 4. Daňové právo
 5. Obchodné a finančné riadenie podniku
 6. Prístup na trh
 7. Technické normy a technické aspekty prevádzky
 8. Bezpečnosť na cestách

Praktická časť

Rozsah: 10 hod.
Riešenie prípadových štúdií.

 

 

Kurz - celoslovenský formou online / dištančne

 

Písomnú skúšku tvorí:

 1. test zameraný na preukázanie základných teoretických vedomostí potrebných na výkon prevádzkovateľa cestnej dopravy.
 2. riešenie konkrétnej praktickej situácie, ktorú treba v cestnej doprave vedieť vyriešiť (ďalej len „prípadová štúdia“). Na skúške sú 2 prípadové štúdie s maximálnym počtom 15 bodov a jedna prípadová štúdia s maximálnym počtom bodov 5, spolu 15 + 15 + 5 = 35 bodov. Každá časť písomného testu trvá najmenej dve hodiny ( písomná časť spolu maximálne 4 hodiny, odovzdať sa môže aj skôr).

 

Ústna skúška trvá najviac jednu hodinu.

 

Písomný test obsahuje spolu 80 otázok s možnosťou výberu zo štyroch odpovedí, z ktorých len jedna je správna.

 

Otázky sa vyberajú z každého predmetu jednotlivo pre nákladnú a osobnú cestnú dopravu.

 

Písomný test obsahuje minimálne päť otázok maximálne 15 otázok z každého predmetu.

 

Za písomný test možno získať najviac 40 % z celkového počtu bodov.

 

Za vyriešenie prípadovej štúdie možno získať najviac 35 % z celkového počtu bodov.

 

Na ústnej skúške sa môže uchádzač zúčastniť, ak dosiahol z písomnej skúšky viac ako 50 % a menej ako 60 % z celkového počtu bodov.

 

Ústna skúška sa vykonáva formou ústnej odpovede na vylosovanú jednu otázku zo zoznamu otázok. Zoznam otázok obsahuje minimálne 30 otázok, z každého predmetu minimálne tri otázky. Za ústnu skúšku možno získať najviac 25 % z celkového počtu bodov. Ústna skúška sa teda realizuje vtedy, ak má uchádzač z písomnej časti 50 – 60 %. Na hodnotenie stupňom „prospel“ je potrebné získať najmenej 60 % z celkového počtu bodov; uchádzač, ktorý získal už z písomnej skúšky najmenej 60 % z celkového počtu bodov, je hodnotený stupňom „prospel“ bez absolvovania ústnej skúšky. Opakovaná skúška je v celom rozsahu novou skúškou. Za opakovanú skúšku je správny poplatok 50,- EUR, teda 50 % zľava z prvej skúšky, zo 100,- EUR. V cestnej nákladnej doprave a cestnej osobnej doprave sa ustanovuje – menuje do povolenia na podnikanie vedúci dopravy, ktorý má uzatvorený pracovný vzťah, manažérsku zmluvu, ak je konateľ aj bez zmluvy. Vek držiteľa osvedčenia je viac ako 21 rokov a bezúhonnosť preukazuje výpisom z registra trestov. Funkcia vedúceho dopravy sa môže vykonávať spolu v štyroch podnikoch, ktoré majú spolu maximálne 50 vozidiel. Platnosť osvedčenia v súčasnosti nie je stanovená, doba je neurčitá. Testy sú spracované s výberom zo štyroch možností a), b), c), d), na ktoré sa zodpovedá na samostatný formulár zakrúžkovaním správnej odpovede. Prípadová štúdia je riešenie situácie dopravcu, ktorá je uvedená v scenári a k nemu sú viaceré otázky. Na otázky sa zodpovedá textovými odpoveďami, matematickým výpočtom s použitím údajov v scenári a v otázkach, spracovaním harmonogramu alebo grafickým riešením práce osádok na samostatné tlačivo. Podrobnosti k postupu na skúške môžu riešiť skúšobné poriadky činnosti skúšobnej komisie na jednotlivých okresných úradoch. Test a riešenie prípadových štúdií píše žiadateľ v zásade vlastnou rukou, nie počítačovou formou, ktorá sa môže postupne aplikovať na jednotlivých okresných úradoch v sídlach krajov. Ústna skúška sa uskutočňuje v deň konania skúšky po skončení písomnej časti a vyhodnotení písomnej časti. Na skúške je možné používať kalkulačku mimo mobilného telefónu a nezabudnúť si pero. Odporúčam v dostatočnom časovom predstihu pred skúškou aj individuálne štúdium čítaním obsahu skúšky a tréning písaním s riešením prípadových štúdií, na skúške je potrebné písať riešenie prípadových štúdií. Na skúšku je potrebné sa prihlásiť na špeciálnom tlačive a uhradiť správny poplatok 100,- EUR, doručiť na úrad minimálne 7 dní pred konaním skúšky, alebo keď sa prihlásite elektronicky platíte 50€. Podáva sa aj žiadosť o vydanie osvedčenia so správnym poplatkom 10,- EUR. Tento postup odporúčam zistiť na príslušnom okresnom úrade.